SONY KDL-19BX200 (10241)

ΜΗΤΡΙΚΗ : VYA190G-3 V-0 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 60€

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ : VYA194G-07 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 45€

ΗΧΕΙΑ - IR: VCB192G-05 (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) 20€